Alimenty w Wielkiej Brytanii – jaki urząd jest właściwy?

W związku z dużym odsetkiem Polaków mieszkających w Anglii, rośnie również ilość osób poszukujących możliwości wyegzekwowania alimentów na Wyspach. Do jakiego urzędu udać powinien się rodzic chcący otrzymać należne mu alimenty na dziecko od drugiego z rodziców?

Aktem prawnym obejmującym kwestię alimentów na dziecko jest tzw. ustawa alimentacyjna z 1991 r. (Child Support Act 1991), zmieniona ustawą o alimentach na dziecko, rentach i emeryturach i zabezpieczeniu społecznym z 2000 r. (Child Support, Pensions and Social Security Act 2000). Na ww. dokumentu prawo dotyczące alimentów na dziecko stosuje się do całego Zjednoczonego Królestwa. Agencja Alimentacyjna jest organem właściwym do wyliczenia wysokości alimentów w przypadku, gdy rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem, rodzic niezamieszkujący z dzieckiem i dziecko mają stałe miejsce zamieszkania w Zjednoczonym Królestwie. Agencja ta sprawuje jurysdykcję, jeżeli rodzic niezamieszkujący z dzieckiem nie zamieszkuje na stałe w Zjednoczonym Królestwie, ale pracuje u pracodawcy, który jest zatrudniony na warunkach obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie. Agencja Alimentacyjna w piśmie kierowanym do zobowiązanego wskazuje tygodniową i miesięczną wartość kosztu utrzymania dziecka, która zależna jest od osiąganych dochodów przez zobowiązanego. Warto pamiętać, że w przypadku gdy to Agencja Alimentacyjna przejmie ściąganie należności (Collect & Pay) a nie będą one wpłacane bezpośrednio przez zobowiązanego uprawnionemu (Direct Pay), naliczona zostanie 20% opłata za pobranie (Collection fee).

Powrót