Odrzucenie spadku – co warto wiedzieć?

Ogólne

Dla części Czytelników spadek może kojarzyć się wyłącznie z niebezpieczeństwem nabycia po zmarłym długów, z którymi musielibyśmy się borykać przez wiele kolejnych lat. Oczywiście, zdarza się, że spadkodawca pozostawia po sobie niemalże wyłącznie same zadłużenia, niemniej polskie prawo zawiera stosowne zabezpieczenia przed ewentualnymi konsekwencjami z tym związanymi. Mowa tu mianowicie o art. 1012 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż spadkobierca, niezależnie od tytułu dziedziczenia, może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

odrzucenie spadku

Odrzucenie spadku to kategoryczna odmowa jego przyjęcia – spadkobierca zrzeka się wszelkich praw do majątku spadkodawcy. Co istotne, nie można odrzucić spadku tylko w części tj. przyjąć aktywa (np. mieszkanie, działkę, pieniądze) i jednocześnie odrzucić długi wchodzące w skład spadku. Możliwe jest wyłącznie odrzucenie całego majątku spadkodawcy, który by nam przypadł, jeżelibyśmy ten spadek przyjęli.

Odrzucenie spadku po zmarłym jest jak najbardziej możliwe i to w każdym przypadku – nie tylko wtedy, gdy nie opłaca się go przyjmować. Ważne jest jednak, by zachować ustawowy termin do złożenia oświadczenia dotyczącego spadku (o odrzuceniu czy przyjęciu spadku), który wynosi 6 miesięcy licząc od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o dziedziczeniu. Dla spadkobierców ustawowych ww. dzień ustala się co do zasady, na dzień otwarcia spadku, czyli na moment śmierci spadkodawcy, z kolei dla spadkobierców dziedziczących na podstawie testamentu – dzień jego odczytania.

Dlaczego termin 6 miesięcy jest w tym przypadku istotny? Po upływie tego terminu przyjmuje się, że spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza. W związku z powyższym, warto dochować powyższego terminu, są bowiem wyłącznie dwa przypadki, kiedy spadkobierca może odrzucić spadek po jego upływie. Pierwszy przypadek to działanie spadkobiercy pod wpływem groźby bądź błędu, które jednak należałoby wykazać już przed sądem. Są to sytuacje rzadkie. Przykładowo, kiedy spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza czy też wprost pod wpływem groźby czy nacisku innej osoby albo działał pod wpływem błędu np. co do wartości długów wchodzących do spadku czy nawet osoby spadkodawcy. W przypadku błędu należy dodatkowo wykazać, iż był on uzasadniony okolicznościami danej sprawy oraz że dochowało się należytej staranności celem ustalenia informacji, których dotyczył błąd np. co do ustalenia wartości tego majątku czy osoby spadkodawcy. Z prawa do uchylenia się od skutków oświadczenia woli – przyjęcia spadku -można skorzystać w ciągu roku od dnia, w którym wykryto błąd, a w przypadku działania pod wpływem groźby – w ciągu roku licząc od dnia, w którym stan obawy ustał.

Warto pamiętać, że odrzucić spadek możemy zarówno przed sądem jak i notariuszem. Bezsprzecznym jest, iż dokonanie powyższej czynności przed notariuszem jest czynnością szybszą. Wybór należy do nas.
Jeżeli zatem posiadamy informacje o nabytym spadku, który może nieść ze sobą niemalże same długi, to warto zastanowić się nad złożeniem stosownego oświadczenia o odrzuceniu spadku po zmarłym. Pozwoli to z pewnością uniknąć niechcianych rozmów z wierzycielami spadkodawcy czy też wezwań do zapłaty.

Nasze wartości

Razem znajdziemy drogę do Państwa sukcesu i powodzenia w sprawie.

Jakość
świadczonych usług

PROFESJONALIZM
W OBSŁUDZE KLIENTÓW

RZETELNOŚĆ
W PROWADZENIU SPRAW