Alimenty bez rozwodu

W ostatnim czasie spotykam się z zapytaniami dotyczącymi możliwości uzyskania alimentów bez rozwodu. Jeżeli Ciebie również interesuje ten temat, zapraszam Cię do kontynuowania lektury tego wpisu, z którego dowiesz się czy alimenty bez rozwodu są możliwe. Masz problem z napisaniem pisma do sądu? skorzystaj z naszej pomocy prawnej.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Przejdź do formularza kontaktowego

 

Na wstępnie trzeba rozdzielić dwie kwestie: alimenty na dziecko i alimenty na współmałżonka.

Alimenty na dziecko

Alimenty na niepełnoletnie dziecko sąd może zasądzić niezależnie od tego czy zdecydujesz się na założenie sprawy rozwodowej (w przypadku wszczęcia sprawy o rozwód sąd zawiesi wcześniej rozpoczęty proces dotyczący alimentów). W trakcie sprawy przed Sądem Rejonowym będziesz musiał wykazać jakie ponosisz koszty związane z dzieckiem, że współmałżonek nie pomaga Ci w utrzymaniu dziecka, że nie radzisz sobie finansowo itp. Pamiętaj, że jeżeli wcześniej zauważysz rysujący się konflikt na tym tle, powinieneś gromadzić paragony, rachunki itp. dokumentujące Twoje wydatki związane z dzieckiem.

 

Alimenty dla Ciebie

Bez orzeczenia rozwodu alimenty na małżonka nie są dopuszczalne, jednak ustawodawca nie zostawia Cię w sytuacji bez wyjścia. W trakcie małżeństwa małżonkowie mają równe prawa i obowiązki. Jesteście zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny (art. 23 krio).

 

Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Kodeks rodzinny i opiekuńczy statuuje również podstawową zasadę prawa rodzinnego z której wynika obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, każdy z małżonków według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych (art. 27 kiro).

Aktualność zachowuje uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r., III CZP 91/86:

Małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb na zasadzie art. 27 k.r.o. zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie ma. Rozstrzygnięcie o zaspokajaniu potrzeb rodziny następuje przez nakazanie wypłacania wynagrodzenia za pracę, które obejmuje zarówno płacę zasadniczą, jak i wszelkie dodatki, dopłaty i ekwiwalenty pieniężne, oraz rent, emerytur, a także wszelkich stałych i powtarzających się świadczeń albo innych należności.

Cel powyższego uregulowania jest wyraźny: zapewnienie środków materialnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie rodziny jako całości i zaspokojenie uzasadnionych potrzeb poszczególnych jej członków przy zachowaniu zasady równej stopy życiowej.

 

Nakaz wypłaty wynagrodzenia do rąk współmałżonka

Możesz również skorzystać z innej możliwości. Gdy Twój mąż czy żona, przy założeniu wspólnego pożycia (istnienie więzi duchowej i fizycznej), nie spełnia ciążącego na nim czy na niej obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny (np. większość lub wszystkie koszty mieszkania, wyżywienia Ty ponosisz), możesz zwrócić się do sądu, ażeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do Twoich rąk. Co ważne takie orzeczenie będzie również w mocy gdy po jego wydaniu Wasze pożycie ustanie chyba, że zostanie zmienione lub uchylone po złożeniu odpowiedniego wniosku przez współmałżonka (art. 28 krio).

 

Jak widać, chociaż nie możemy mówić tu o alimentach sensu stricte to są instytucje pokrewne, pozwalające w konsekwencji na uzyskanie niezbędnych środków finansowych należnych rodzinie.

Powrót