Alimenty na pełnoletnie dziecko

Na pierwszy rzut oka alimenty kojarzą się z niepełnoletnimi dziećmi które nie są w stanie utrzymać się same, pozostają pod opieką jednego z rodziców, często pochodzą z rodziny gdzie rodzice rozwiedli się lub pozostają w faktycznej separacji. Wówczas powodem w sprawie jest przedstawiciel ustawowy dziecka działający w jego imieniu. Natomiast zapomina się, że alimentów mogą dochodzić również dzieci które osiągnęły pełnoletniość (wówczas to one są powodem w sprawie), ale pod pewnymi warunkami, o których przeczytasz poniżej.

Przede wszystkich a contrario z art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika, że obowiązek alimentacyjny rodziców względem dziecka istnieje, gdy:

  • nie jest ono w stanie utrzymać się samodzielnie lub
  • dochody z jego majątku nie wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

Jak podkreśla się w orzecznictwie ustanie obowiązku alimentacyjnego nie jest samo przez się związane z osiągnięciem przez dziecko pełnoletności (uchwała Sądu Najwyższego z 31 stycznia 1986 r., III CZP 76/85, LexisNexis nr 302028) ani innego określonego wieku. Dalej Sąd Najwyższy wyraźnie zaznaczył, że  obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka – stanowiący uszczegółowienie ogólnego obowiązku troszczenia się o „fizyczny i duchowy rozwój dziecka” i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej – nie jest ograniczony żadnym sztywnym terminem i nie jest również związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez dziecko określonego stopnia podstawowego czy średniego wykształcenia (wyrok Sądu Najwyższego z 30 czerwca 1999 r., III CKN 199/99, Lex nr 8163193, III CKN 217/97, Lex nr 351778).

 

A jak procesowo podejść do sprawy?

W sprawie o alimenty na pełnoletnie dziecko sąd będzie badał np. czy kontynuowanie nauki, podnoszenie kwalifikacji pozostaje w korelacji z uzdolnieniami dziecka, pomoże mu na osiągnięcie w przyszłości wyższych zarobków i czy ewentualna odmowa podjęcia pracy jest wobec tego usprawiedliwiona. Postępowanie dowodowe i kierunek pozwu powinny wskazywać na rzeczywistą sytuację faktyczną i majątkową uprawnionego oraz w sposób odpowiedni uzasadniać roszczenie. Lakoniczne stwierdzenie, że nie mogę utrzymać się samodzielnie, bo się uczę to zdecydowanie za mało.

Pozew w sprawie o alimenty może być wniesiony przez sąd właściwy według miejsca zamieszkania pozwanego (na zasadach ogólnych) albo według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (według właściwości przemiennej). Co ważne, strony zwolnione są od kosztów sądowych.

Nasza Kancelaria zapewnia pomoc nie tylko w sprawach o alimenty, ale również w zakresie spraw o obniżenie świadczeń alimentacyjnych, ustanie lub wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego. Jeżeli po lekturze wpisu pojawią się u Ciebie dalsze pytania czy wątpliwości, napisz do nas.

Powrót