Darmowa porada prawna?

porada prawnaDo Sejmu trafił projekt Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej, która świadczona ma być przez adwokatów i radców prawnych osobie fizycznej, której przysługuje prawo do otrzymania pomocy społecznej. Natomiast każdy obywatel będzie miał prawo do uzyskania informacji prawnej (czyli informacji o obowiązujących aktach prawnych i możliwości rozwiązania sprawy) bez względu na status majątkowy.


Zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy, pomoc prawna polegać ma na:
1) poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
3) pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
4) sporządzeniu projektu pisma procesowego o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Co istotne z punktu widzenia przedsiębiorców, pomoc prawna nie będzie obejmować m.in. spraw z zakresu prawa handlowego i działalności gospodarczej (zapytania mogą być związane jedynie z rozpoczęciem działalności gospodarczej). Finansowanie tego rodzaju porad prawnych ma być pokryte z budżetu Państwa. Czas pokaże czy wyjście naprzeciw obywateli niemogących sobie pozwolić na skorzystanie z fachowej pomocy prawnej przyczyni się jednocześnie do podniesienia poziomu świadomości prawnej Polaków.

Powrót