Odszkodowanie a zwrot podatku VAT Ubezpieczycielowi

Sprawy gospodarcze

Zaniżenie odszkodowania wypłacanego w toku likwidacji szkody jest częstą praktyką Ubezpieczalni. Jedną z przyczyn dla których tak się działo były wątpliwości co do naliczania (zwrotu) podatku VAT poszkodowanemu przy wypłacie kwoty bezspornej. Jednak wraz z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 17 maja 2007 r. (sygn. akt. III CZP 150/06) podtrzymane zostało stanowisko, iż odszkodowanie przysługujące na podstawie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkodę powstałą w związku z ruchem tego pojazdu ustalone według cen części zamiennych i usług obejmuje kwotę podatku od towarów i usług VAT w zakresie, w jakim poszkodowany nie może obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku naliczonego. Uchwała ta zatem, kształtując jednoznaczną linię orzecznictwa, ostatecznie rozstrzygnęła wątpliwości dotyczące podatku VAT w kontekście ustalania odszkodowania na podstawie kosztorysu. Sąd Najwyższy wskazał również, iż art. 17a ustawy o działalności ubezpieczeniowej nie może uzasadniać uwzględniania podatku VAT wyłącznie w przypadku dokonania naprawy i udokumentowania tego faktu fakturami.

W sytuacji, gdy poszkodowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT (poszkodowany nie prowadzi działalności gospodarczej albo prowadzi taką działalność, ale nie jest zarejestrowany w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku VAT) odszkodowanie w ramach ubezpieczenia OC sprawcy kolizji drogowej przysługuje w pełnej wysokości (w kwocie brutto wraz z podatkiem VAT).

Nie wiesz jak rozwiązać problemowe sprawy podatkowe? Skorzystaj z pomocy kancelarii radcy prawnego z Krakowa!

Natomiast w sytuacji, gdy poszkodowany jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, możliwość wystąpienia do zakładu ubezpieczeń z roszczeniem o wypłatę odszkodowania wraz z podatkiem VAT lub o zwrot niewypłaconej kwoty podatku VAT (niezależnie od tego czy odszkodowanie będzie wypłacone na podstawie faktury, czy też na podstawie kosztorysu), uzależnione jest od tego, czy ma on prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabywaniu rzeczy bądź usługi.

Nasze wartości

Razem znajdziemy drogę do Państwa sukcesu i powodzenia w sprawie.

Jakość
świadczonych usług

PROFESJONALIZM
W OBSŁUDZE KLIENTÓW

RZETELNOŚĆ
W PROWADZENIU SPRAW