PRAWO UBEZPIECZYCIELA DO KWESTIONOWANIA ZASADNOŚCI ROSZCZENIA NAWET PO WYPŁACIE

prawoSąd Apelacyjny w Warszawie orzekł, iż okoliczność wypłaty przez Towarzystwo Ubezpieczeń kwoty bezspornej w toku postępowania likwidacyjnego nie przesądza jeszcze o uznaniu całej żądanej należności.

W przypadku dojścia do rozprawy sądowej, Ubezpieczyciel może kwestionować podstawy swojej odpowiedzialności faktycznej i prawnej, a na powodzie spoczywał będzie w tym wypadku ciężar udowodnienia, iż Ubezpieczyciel (podmiot przez niego ubezpieczany) w rzeczywistości ponosi odpowiedzialność cywilną (art. 6 k.c. w zw. 822 § 1 k.c.).

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 13.02.2015 r., sygn. akt I ACa 1499/14, niepbl.

Powrót