Czy po rozwodzie można zmienić nazwisko?

Z rozwodem wiąże się nie tylko ustalenie kwestii opieki na dziećmi, wysokości alimentów czy winy w rozkładzie pożycia, ale również możliwość zmiany nazwiska – a właściwie powrót do nazwiska poprzedniego.

Klient: Pani Mecenas, proszę zrobić tak, żeby żona po rozwodzie nie miała mojego nazwiska. Damy radę to zrobić?

Prawnik: Obawiam się, że niestety nie. Ani Pan, ani ja, ani sąd rozwodowy, ani nikt inny poza Pana żoną nie może tego zmienić.

Klient: Ale przecież nie chce mieć z żoną nic wspólnego. Po tym co mi zrobiła ma jeszcze mieć moje nazwisko?! nie ma sprawiedliwości na tym świecie…

Przepisy stanowią, że o powrocie do poprzedniego nazwiska zdecydować może jedynie małżonek rozwiedziony, który w skutek zawarcia małżeństwa zmienił swoje dotychczasowe nazwisko (art. 59 k.r.o.). Były mąż czy była żona nie może domagać się skutecznie odebrania nazwiska drugiej stronie. W utrwalonym już orzecznictwie wyraźnie podkreśla się, że oświadczenie w tym przedmiocie może ona złożyć wyłącznie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego i w terminie trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego. Żaden inny organ nie jest uprawniony do przyjęcia oświadczenia. Sąd nie może również zamieścić takiego orzeczenia w samym wyroku rozwodowym (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 września 1974 r., III CRN 188/74).

Potrzebujesz radcy prawnego w Krakowie? Skontaktuj się z naszą kancelarią.

A zatem, kiedy wyrok rozwodowy uprawomocni się?

Termin ten zależy od tego czy strony złożą apelację od wyroku czy też nie, a wcześniej czy złożony zostanie wniosek o uzasadnienie wyroku (wniosek o uzasadnienie składa się w terminie 7 dni od jego ogłoszenia, natomiast o dnia doręczenia wyroku z uzasadnieniem biegnie 14-dniowy termin do wniesienia apelacji, art. 328 § 1 w zw. z art. 369 § 1 k.p.c.). Jeżeli strona nie wniesie wniosku o uzasadnienie wyroku to termin do wniesienia apelacji wynosi 21 dni. Jeżeli w tym terminie nie złożono apelacji – wyrok uprawomocnia się. Oczywiście nie zapominajmy o tym, że kilka dni musi mieć Sekretariat sądu na ekspediowanie przesyłki, kilka dni poczta na jej doręczenie. Nierzadko zdarza się, że upłynie ok. dwóch miesięcy zanim wyrok z klauzulą prawomocności będziemy mieć w swoich rękach.

Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego – można ponownie zawrzeć związek małżeński.

Powrót