Jak uzyskać alimenty na dziecko od Państwa – kilka słów o funduszu alimentacyjnym.

Czasami dzieje się tak, że pomimo uzyskania korzystnego dla nas rozstrzygnięcia w sądzie, nie możemy skutecznie ściągnąć alimentów od osoby zobowiązanej. Sytuacja komplikuje się w szczególności, gdy środki te są dla nas niezbędne i bez nich nie jesteśmy w stanie zapewnić dziecku środków utrzymania i wychowania. Wówczas, jeżeli spełniamy ustawowe kryteria z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1359), możemy skorzystać z pomocy Państwa.

Kim jest dłużnik alimentacyjny?

Dłużnikiem alimentacyjnym jest osoba zobowiązana na mocy prawomocnego wykonalnego orzeczenia sądu do płacenia alimentów, ale skutecznie się od tego uchylająca. Konieczne jest w tym przypadku stwierdzenie, że egzekucja należności jest bezskuteczna. Aby tak się stało muszą upłynąć co najmniej 2 miesiące w ciągu których nie udało się wyegzekwować pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Co istotne, ustawodawca przyjmuje, że za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Polski, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;

Potrzebujesz radcy prawnego w Krakowie? Skontaktuj się z naszą kancelarią.

Komu przysługują takie świadczenia?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Pamiętajmy jednak o maksimum ustawowym w zakresie dochodu rodziny, bowiem świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona: została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej, zawarła związek małżeński.

W jakiej wysokości przysługują środki, które wypłaca fundusz?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Co grozi za niepłacenie alimentów?

W przypadku tzw. uporczywego uchylania się od obowiązku alimentacyjnego (zobowiązany ma możliwości finansowe, ale celowo nie dopełnia obowiązku), osoba uprawniona, organ pomocy społecznej lub organ podejmujący działania wobec dłużnika alimentacyjnego, może złożyć wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.). Okoliczność, że zamiast zobowiązanego do alimentacji środki na realizację podstawowych potrzeb życiowych uprawnionego są dostarczane przez inne osoby, nie wyłącza odpowiedzialności zobowiązanego za występek niealimentacji (LEX nr 2025526 – wyrok z dnia 16 marca 2016 r.).

Powrót