Zmiany w prawie spółek 2022

W dniu 13 października 2022 r. w życie weszły przepisy ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, które wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie prawa spółek.
Oto najważniejsze z nich:
  1. wprowadzenie zapisów dotyczących grup spółek i przede wszystkim samej definicji grupy spółek (uczestnictwo w grupie spółek będzie ujawniane w Krajowym Rejestrze Sądowym)
  2. zmiany w funkcjonowaniu rad nadzorczych co usprawnić ma i urzeczywistnić faktyczny nadzór pełniony przez ten organ oraz wprowadzenie obowiązkowej obecności biegłego rewidenta na posiedzeniach rady w określonych ustawą przypadkach
  3. wprowadzenie zasady tzw. business judgment rule czyli możliwości uchylenia się od odpowiedzialności przez członka organu za szkody wyrządzone spółce (przy spełnieniu kodeksowych przesłanek art. 300 125 §2 k.s.h.)
Członek organu nie narusza obowiązku dołożenia należytej staranności, jeżeli, postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny

Powrót